Weitere Namen
Hermann Stoer (Schreibvariante) Hermann Storr (Schreibvariante)
Schnitt, Ton

FILMOGRAFIE

1956/1957
 • Ton
1954/1955
 • Ton
1950
 • Ton
1948/1949
 • Ton
1943-1945
 • Ton
1940-1944/1953
 • Ton
1943/1944
 • Ton
1939-1941
 • Ton
1937/1938
 • Ton
1936-1938
 • Ton
1936-1938
 • Ton
1934/1935
 • Ton
1932/1933
 • Ton
1931
 • Ton
1929
 • Ton