Weitere Namen
Karl Vash (Weiterer Name) Károly Vass (Geburtsname)
Kamera
Budapest, Ungarn Budapest, Ungarn

FILMOGRAFIE

1936-1938
 • Kamera
1936-1938
 • Kamera
1936-1938
 • Kamera
1934/1935
 • Kamera
1933/1934
 • Kamera
1932/1933
 • Kamera
 • Kameraführung
1931/1932
 • Kamera
1931
 • Kamera-Assistenz
1928
 • Kamera
1927
 • Kamera
1926/1927
 • Kamera
1926
 • Kamera
1925
 • Kamera
1925
 • Kamera
1922/1923
 • Kamera
1922
 • Kamera
1921
 • Kamera-Assistenz
1920
 • Kamera
1919
 • Kamera
1918
 • Kamera