Regie, Kamera
Leipzig New York City, New York, USA