Kamera
Bushey Heath, Hertfordshire, England, Großbritannien Isle of Wight, England, Großbritannien