Weitere Namen
Tsutomu Yamashita (Geburtsname)
Music
Kyoto, Japan