Weitere Namen
Lyndon Baines Johnson (Geburtsname)
Cast
Stonewall, Texas, USA San Antonio, Texas, USA