Weitere Namen
Chou Jie Lun (Geburtsname)
Cast
Taipei, Taiwan