Weitere Namen
John Edward Otterson (Weiterer Name)
Production design, Miscellaneous
Pittsburgh, Pennsylvania, USA Los Angeles, Kalifornien, USA

Filmography

1946
 • Production design
1942
 • Production design
1942
 • Production design
 • Set design (other)
1942
 • Production design
 • Set design (other)
1942
 • Art director
1942
 • Consultant
1941
 • Production design
1941
 • Production design
 • Set design (other)
1940/1941
 • Production design
 • Set design (other)
1940
 • Production design
 • Set design (other)
1940
 • Production design
 • Set design (other)
1939/1940
 • Production design
 • Set design (other)
1939
 • Production design
 • Set design (other)